หน้าหลัก
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ฝ่ายการศึกษาในระบบ
- ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
- ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ว่าที่ร้อยตรี สุรพล สืบพรหม
   ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ
   เบอร์ติดต่อภายใน 1701
   เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-265-4366