หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
- จัดซื้อ
- จัดจ้าง
- ทะเบียนและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    ทะเบียนและทรัพย์สิน
    งานทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานอายัดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจ้าง งานรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน งานรายงานแผนปฏิบัติงานประจำเดือน ประจำปี งานซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองพัสดุและทรัพย์สิน งานควบคุมการตรวจสอบการรับ จ่ายพัสดุประจำปี งานการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ งานการจัดทำแบบ พด 1,2,3 งานโอนทรัพย์สินหรือให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานถ่ายโอนทรัพย์สินตามภารกิจ งานจัดทำงบทรัพย์สิน รอบ 4 เดือน งานกำหนดเลขรหัสครุภัณฑ์ งานตรวจสภาพรถยนต์,จักรยานยนต์ และต่อทะเบียนภาษีประจำปีในแต่ละเดือน งานตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี งานจัดทำบัญชีขอทำลายเอกสาร งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย