หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
- จัดซื้อ
- จัดจ้าง
- ทะเบียนและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    จัดจ้าง
    งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและการรายงาน งานจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง งานจัดซื้อ/จ้างตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป งานจัดซื้อ/จ้างตามโครงการถ่ายโอนฯ งานจัดซื้อ/จ้างตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม งานจัดซื้อ/จ้างตามโครงการพิเศษอื่นๆ เช่น โครงการตามพระราชดำริ งานจัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา งานการคืนหลักประกันเมื่อพ้นภาระผูกพันตามสัญญา งานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งานออกหนังสือรับรองผลงาน งานการจัดส่งเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง งานวิชาการด้านพัสดุ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย