หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
- จัดซื้อ
- จัดจ้าง
- ทะเบียนและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    จัดซื้อ
    งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุที่จ่ายจากเงินรายได้ของ อบจ. และการรายงาน งานจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง งานจัดซื้อ/จ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานการคืนหลักประกันเมื่อพ้นภาระผูกพันตามสัญญา งานจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ งานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งานรายงานแผนติดตามการจัดหาระบบควบคุมภายใน งานรายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งานการขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ งานออกหนังสือรับรองผลงาน งานการจัดส่งเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ งานวิชาการด้านพัสดุ งานจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสม งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย