หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ผังเมือง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    พัฒนาแหล่งน้ำ
    งานก่อสร้าง ออกแบบและซ่อมบำรุงแหล่งน้ำ งานข้อมูลแหล่งน้ำ งานควบคุมดูแลแหล่งน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำ งานเทคนิควิชาการด้านการพัฒนา ก่อสร้าง ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำ งานสนับสนุน ประสานงานด้านพัฒนาแหล่งน้ำ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย