หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ผังเมือง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม งานกำจัด และบำบัดระบบน้ำเสียรวม งานควบคุมแหล่งมลพิษ งานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม งานแผนงานและโครงการป้องกันและควบคุมมลพิษ งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งานประสานและร่วมมือกับท้องถิ่นอื่น ในการป้องกันและควบคุมมลพิษรวม งานคุ้มครองระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม งานสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย