หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ผังเมือง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย งานสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือวิชาการทางเทคนิคในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานสารบรรณ และธุรการในกอง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย