หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- สวัสดิการสังคม
- ส่งเสริมสาธารณสุข
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    สวัสดิการสังคม
    งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาสังคมและจัดระเบียบสังคม งานแผนงานและโครงการสวัสดิการสังคม งานแก้ไขปัญหายาเสพติด งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย