หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
- เครื่องจักรกลโยธา
- ซ่อมบำรุง
- เครื่องจักรกลการเกษตร
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    เครื่องจักรกลโยธา
    งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลโยธา งานข้อมูลและประวัติเครื่องจักรกลโยธา งานติดตามการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล งานสนับสนุนเครื่องจักรกลโยธาเพื่อการก่อสร้าง งานดูแลบำรุงรักษา ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงซ่อมเครื่องจักรกล และการจัดเก็บเครื่องจักรกลและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ งานตรวจสอบ ซ่อมแซม ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลโยธา งานการควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลโยธา งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกลโยธา งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลโยธา งานเบิกจ่ายการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกลโยธาในงานก่อสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ งานแผนการปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลโยธา งานติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลโยธา งานประสานการใช้เครื่องจักรกลร่วมกับ อปท.อื่น หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อการพัฒนา งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย