หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
- เครื่องจักรกลโยธา
- ซ่อมบำรุง
- เครื่องจักรกลการเกษตร
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    เครื่องจักรกลการเกษตร
    งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลการเกษตร งานข้อมูลและประวัติเครื่องจักรกลการเกษตร งานสนับสนุนเครื่องจักรกลโยธาเพื่อการเกษตร งานซ่อมแซม ดูแลและรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร งานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ งานประสานการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกลการเกษตร งานตรวจสอบ ซ่อมแซม ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร งานการควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกลการเกษตร งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร งานแผนการปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลเกษตร งานติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลการเกษตร งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย