หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
- เครื่องจักรกลโยธา
- ซ่อมบำรุง
- เครื่องจักรกลการเกษตร
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    ซ่อมบำรุง
    งานวางแผน ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงถนนถ่ายโอน งานซ่อมบำรุงทางบกและทางน้ำ งานปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมถนนถ่ายโอน งานตามโครงการเกรดปรับผิวจราจรถนนและซ่อมบำรุงถนนถ่ายโอน งานควบคุมการใช้เครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงถนนถ่ายโอน งานสนับสนุนการซ่อมบำรุงในภารกิจถนนถ่ายโอน งานประชาสัมพันธ์การซ่อมบำรุง งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคม งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย