หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
- กิจการขนส่ง
- จัดหาผลประโยชน์
- กิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    จัดหาผลประโยชน์
    งานจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบจ. งานโครงการสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้า งานจัดตั้งและตลาดสินค้ากลาง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย