หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
- กิจการขนส่ง
- จัดหาผลประโยชน์
- กิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    กิจการพาณิชย์
    รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินกิจการพานิชย์ การจัดหาประโยชน์ ควบคุมดูแล การใช้ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ งานด้านการเงิน การบันชี การพัสดุ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งานนโยบายเร่งด่วนและงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอหมาย