หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ฝ่ายการศึกษาในระบบ
- ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
- ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
    งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา งานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย