หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
- หน่วยตรวจสอบภายใน 1
- หน่วยตรวจสอบภายใน 2
- หน่วยตรวจสอบภายใน 3
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    หน่วยตรวจสอบภายใน 3
    ตรวจสอบการติดตามผลการแก้ไข ข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการจัดวางมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และข้อ 6 งานการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ และการสอบทานการดำเนินการตามโครงการ งานการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี งานการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติของหน่วยตรวจสอบภายใน งานการเบิกจ่ายเงินประเภทค่าใช้จ่ายประจำ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ของหน่วยตรวจสอบภายใน งานธุรการหน่วยตรวจสอบภายใน งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย