หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
- หน่วยตรวจสอบภายใน 1
- หน่วยตรวจสอบภายใน 2
- หน่วยตรวจสอบภายใน 3
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    หน่วยตรวจสอบภายใน 2
    ตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ประจำปีและระยะปานกลาง) ตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะการซื้อหรือจ้าง) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินงานตาม ผด.2 ตาม ผด.5 ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ตรวจสอบการคืนหลักประกันสัญญา เมื่อพ้นภาระผูกพัน ตามสัญญา (ครบกำหนดจ่ายคืน) ตรวจสอบการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบการโอนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตรวจสอบการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ตรวจสอบทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ ตรวจสอบครุภัณฑ์ ตลอดจนรถยนต์ว่ามีการให้เลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์และมีการพ่นตราเครื่องหมายที่รถยนต์หรือไม่ ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ว่าได้มีการจัดทำแบบฟอร์มตามระเบียบฯ หรือไม่ ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบ พด 1,2,3