หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
- หน่วยตรวจสอบภายใน 1
- หน่วยตรวจสอบภายใน 2
- หน่วยตรวจสอบภายใน 3
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    หน่วยตรวจสอบภายใน 1
    ตรวจสอบการจัดทำสมุดเงินสดรับ เงินสดจ่าย และบัญชีแยกประเภทชนิดต่างๆ ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ตรวจสอบการจัดทำงบรับ-จ่าย การตรวจสอบการจัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย ตรวจสอบการจัดทำงบทดลองและรายงานประกอบงบฯ ตรวจสอบการจัดทำกระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ ตรวจสอบการรายงานรายจ่ายค้างจ่ายทุกประเภท ตรวจสอบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตรวจสอบรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม ตรวจสอบงบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ตรวจสอบการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน ตรวจสอบการจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากรายรับและเงินสะสม ตรวจสอบการโอนลด โอนเพิ่ม แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตรวจสอบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินทุกประเภท ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทุกประเภท การตรวจสอบการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปีและการขออนุมัติเบิกเงินตัดปี การตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งสรรพากร ตรวจสอบทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆของข้าราชการและลูกจ้าง งานตรวจสอบเงินบำเหน็จบำนาญ งานตรวจสอบเอกสารการรับเงิน