หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
- สำรวจและออกแบบ
- ก่อสร้างและควบคุม
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    สำรวจและออกแบบ
    งานแผนปฏิบัติการสำรวจและออกแบบ งานสำรวจความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการ งานการสำรวจเพื่อการออกแบบ งานออกแบบถนนลูกรัง,ถนนลาดยาง,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,สะพาน,ฝายน้ำล้น งานเขียนแบบ งานประมาณราคา ตามราคาของกระทรวงพาณิชย์และราคากลางจังหวัด วิธีปฏิบัติและรายละเอียด (กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง) งานแบ่งงวดงาน งานสถาปัตยกรรมสากล งานออกแบบโครงสร้างอาคาร งานตรวจสอบ, ควบคุมการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและทีได้รับมอบหมาย