หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
- สำรวจและออกแบบ
- ก่อสร้างและควบคุม
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    วิชาการ
    งานข้อมูลราคากลางวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าเทคนิคด้านวิศวกรรม งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม งานทดสอบและวิเคราะห์วัสดุก่อสร้าง งานรวบรวมแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง งานแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานด้านกรรมการตรวจสอบการจ้าง งานมาตรฐานด้านช่าง งานด้านธุรการ และงานสารบรรณในกองช่าง งานจัดทำแผนงาน,ข้อบัญญัติตามโครงการต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย