หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
- การบัญชี
- เร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- การเงิน
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    เร่งรัดและจัดเก็บรายได้
    งานการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษี งานติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ งานช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานที่ร้องขอ งานจัดทำแผนที่ภาษี งานเร่งรัดการจัดเก็บภาษี งานจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียม ค่าบริการ งานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ งานจัดทำแผนการปฎิบัติงานเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ รายงานงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์และประจำเดือน งานแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษี ค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ งานจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ภาษีประเภทต่างๆ งานรายงานการใช้ประโยชน์ในที่ดินห้วยขะยุง งานตรวจสอบบัญชีการเงินเป็นการภายใน งานควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์และใบเสร็จและการรายงานของ อบจ. งานรายงานการเจาะปรุใบเสร็จรับเงินประจำปี งานรายงานทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของกองคลัง อบจ. งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย งานตรวจสอบฎีกาหลังจ่าย งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย