หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
- การบัญชี
- เร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- การเงิน
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    การบัญชี
    งานการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวันพร้อมทั้งจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันและบัญชีแยกประเภททุกประเภท งานจัดทำทะเบียนเงินรายรับ,ทะเบียนประกันสัญญา, ทะเบียนเงินประกันซอง งานจัดทำทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ, ทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณและนอกงบประมาณ งานทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายที่ขออนุมัติกันเงินประจำปีจัดทำทะเบียนการโอนลด-โอนเพิ่ม และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งานจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำร่างประมาณการรายรับ,ร่างประมาณการรายจ่ายประจำปี งานจัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบประจำเดือน, ประจำทุก 4 เดือน และสิ้นปีงบประมาณ งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาส งานรวบรวมข้อมูลสถิติการคลัง งานจัดทำฎีการชำระเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ งานจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายและฎีกาส่งใช้เงินยืม งานรวบรวมและจัดทำรายงานจากการตรวจสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน งานจัดทำฎีการจัดจ้างต่างๆ พร้อมลงเลขที่ฎีกาของกองคลัง งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและการรายงานตามแผนการจัดหาของกองคลัง งานจัดทำรายงานการใช้เงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสมพร้อมจัดทำทะเบียนคุม งานจัดทำรายงานและฎีกาส่งเงินเหลือจ่ายร้อยละ 10 ฝาก กสอ. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย