หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
- การบัญชี
- เร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- การเงิน
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    การเงิน
    งานเกี่ยวกับการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา งานตัดโอนอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง งานเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย งานขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเหลื่อมปีการขออนุมัติเบิกเงินตัดปี งานรับส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานบันทึกข้อมูล รวบรวมสถิติ งานเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ งานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งานสารบรรณของกองคลัง งานการขอรับบำเหน็จบำนาญ งานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย งานเปิด-ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร,การโอนเงินฝาก, การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินฝากธนาคาร งานเกี่ยวกับการขออนุมัติรายจ่ายค้างจ่ายประจำปี งานเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องแทนการรับเงิน งานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ประจำปีเพื่อชำระภาษี งานเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองเงินเดือน ค่าตอบแทน งานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม เร่งรัดลูกหนี้เงินยืม งานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานลูกหนี้เงินยืมและเงินยืมสะสม งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย