หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
- งบประมาณ
- นโยบายและแผนงาน
- ติดตามและประเมินผล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    ติดตามและประเมินผล
    งานกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล งานการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเงินอุดหนุน งานการรายงานและสรุปผลการติดตามและประเมินผล งานระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งานการสถิติและข้อมูล งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย