หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
- ฝ่ายกิจการสภาฯ
- ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ
- ฝ่ายการประชุม
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    ฝ่ายการประชุม
    งานเกี่ยวกับการประชุมสภา อบจ. งานเกี่ยวกับการประชุมกรรมการต่าง ๆ งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภา อบจ. งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมกรรมการต่าง ๆ งานจัดทำรายงานการประชุมสภา อบจ. งานช่วยเหลือประธานสภาฯ รักษาความสงบเรียบร้อยที่ประชุมสภา อบจ. งานเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมาย การประชุมเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถาม/ข้อสอบถาม งานเลขานุการการประธาน/รองประธานฯ งานเสนอข้อบัญญัติโดยประชาชน งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาฯ งานจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบจ. งานจัดให้บุคคลภายนอกรับฟังการประชุมสภา อบจ. งานยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะผู้บริหาร งานเกี่ยวกับการตีความระเบียบ/กฏหมายฝ่ายนิติบัญญัติ งานการใช้ตำแหน่งประกันตัวผู้ต้องหา งานวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ งานวินิจฉัยการมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของฝ่ายนิติบัญญัติ งานวินิจฉัยผลการเลือกตั้งประธาน/รองประธานสภาฯ งานวินิจฉัยผลการแปรญัตติข้อบัญญัติฯ งานประสานการเลือกตั้ง ส.ว. / ส.ส. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย