หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
- ฝ่ายกิจการสภาฯ
- ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ
- ฝ่ายการประชุม
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ
    งานประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบจ. งานจัดทำประชาพิจารณ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานประสานกับสมาชิกสภา อบจ.และการให้ความ ร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานประชาคมหมู่บ้าน งานมวลชนสัมพันธ์ งานเสนอข้อบัญญัติโดยประชาชน งานเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา งานส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยให้ชุมชนในระดับท้องถิ่น