หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
กองกิจการสภา อบจ.
- ฝ่ายกิจการสภาฯ
- ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ
- ฝ่ายการประชุม
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    ฝ่ายกิจการสภาฯ
    งานทะเบียนและบัตรประจำตัวสมาชิกสภาฯ งานหนังสือรับรองสมาชิกสภา อบจ. งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภา อบจ. งานสารบรรณของกองกิจการสภา งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสมาชิกสภา อบจ. งานขออนุญาตไปราชการนอกเขตจังหวัดของสมาชิกสภา อบจ. งานพัฒนา/อบรมสมาชิกสภา อบจ. งานออกหนังสือรับรองฝ่ายนิติบัญญัติ งานตาม พ.ร.บ. ออกเสียงประชามติ งานสิทธิและสวัสดิการสมาชิกสภา อบจ. งานสวัสดิการเจ้าหน้าที่ งานจัดทำแผนงานและงบประมาณ งานวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย