หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายนิติการ
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
- ฝ่ายเลขานุการนายกฯ
- ฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
- ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมการใช้อาคารสถานที่ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งานส่งเสริมกิจกรรม 9 ส. งานโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน งานประดับ ตกแต่ง อาคารสถานที่ตามกิจกรรมต่างๆ งานควบคุมการใช้ยานพาหนะกลาง งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในสถานที่ราชการ งานนโยบายเร่งด่วน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย