หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายนิติการ
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
- ฝ่ายเลขานุการนายกฯ
- ฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
- ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    ฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดตั้งศูนย์สนามกีฬาและส่งเสริมกีฬาประเภทต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป งานดูแลบำรุงรักษาสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) และอุปกรณ์กีฬา อาคารสถานที่ภายในสนามกีฬาฯ งานขออนุญาตใช้สนามกีฬาฯ อุปกรณ์การกีฬาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สนามกีฬาฯ งานวิทยาศาสตร์การกีฬา งานส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพพลานามัย งานแผนงานและโครงการกีฬาต่างๆ งานกำหนดแผนและการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน งานเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการจัดสันทนาการ งานให้บริการสันทนาการชุมชน งานส่งเสริมกีฬาเพื่อการแข่งขันเพื่อการออกกำลังกาย งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศ งานประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัด งานต้อนรับแนะนำและอำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยว งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีอยู่แล้ว งานนโยบายเร่งด่วน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย