หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายนิติการ
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
- ฝ่ายเลขานุการนายกฯ
- ฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
- ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    ฝ่ายเลขานุการนายกฯ
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะผู้บริหารผู้บริหาร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานลงทะเบียนรับเอกสาร การประทับตราประจำตำแหน่ง แยกแฟ้มและส่งมอบแฟ้ม เพื่อนำเสนอ ผู้มีอำนาจลงนามแล้วให้กับส่วนราชการเจ้าของเรื่อง งานติดต่อประสานงานกับส่วนราชการทั้งภายในและภายนอก องค์กรเอกชน งานเข้ารับการอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร งานนโยบายเร่งด่วน งานการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดทำวาระการประชุมของผู้บริหาร งานจดรายงานการประชุม งานให้การต้อนรับและบริการผู้มาติดต่องานกับคณะผู้บริหาร งานส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร งานธุรการ สารบรรณ งานนโยบายเร่งด่วน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง