หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายนิติการ
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
- ฝ่ายเลขานุการนายกฯ
- ฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
- ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
    งานการเผยแพร่กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งานการวางแผน การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน งานผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ และเอกสารเผยแพร่ งานส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว งานบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย