หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายนิติการ
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
- ฝ่ายเลขานุการนายกฯ
- ฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
- ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    ฝ่ายนิติการ
    มีหน้าที่รับผิดชอบ การดำเนินคดี การร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ การตราข้อบัญญัติ การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ การตีความวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การให้ความเห็นทางวิชาการและการตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การให้คำปรึกษาแนะนำทางกฎหมาย การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ งานเวรยามประจำสำนักงาน งานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น งานจัดวางมาตรฐานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย