หน้าหลัก
กรอกชื่อพนักงาน
สำนักปลัด
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายนิติการ
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
- ฝ่ายเลขานุการนายกฯ
- ฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
- ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
กองกิจการสภา อบจ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองกิจการพาณิชย์
กองพัฒนาชนบท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานรัฐพิธี ราชพิธีการต่างๆ งานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ งานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน งานแผนงาน/โครงการ งานแผนพัฒนาสามปี งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานแผนการดำเนินงาน งานนักศึกษาฝึกงาน งานแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส งานเงินงบประมาณเหลือจ่าย งานควบคุมงานระบบบัญชี e - LAAS งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ (e-plan) งานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) งานโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ/ต่างประเทศ งานควบคุมการรับ - ส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ งานจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน งานควบคุมการใช้ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม และห้องประชุมทำเพื่อประชาชน งานที่มิได้อยู่ในส่วนที่รับผิดชอบของส่วนราชการใด นโยบายเร่งด่วน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย