หน้าหลัก
ชื่อหรือสกุล
 
ชื่อ นาย พิสุทธิ์ สีนอเพีย  
  PISUT SEENORPIA  
ตำแหน่ง รกน.หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  
ระดับ  
ฝ่าย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  
เบอร์โทรภายใน 1121  
เบอร์มือถือ 081-547-9309