หน้าหลัก
ชื่อหรือสกุล
 
ชื่อ นาง ณัชชา ผาลา (ช่วยราชการสำนักปลัด)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ระดับ ชำนาญงาน  
ฝ่าย กิจการขนส่ง  
เบอร์โทรภายใน  
เบอร์มือถือ 097-341-5681