หน้าหลัก
ชื่อหรือสกุล
 
ชื่อ นาง กชพร โสดาพรม(ช่วยราชการสำนักปลัด)  
  KOCHAPORN SODAPHOM  
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  
ระดับ ปฏิบัติการ  
ฝ่าย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  
เบอร์โทรภายใน  
เบอร์มือถือ 087-965-6989