หน้าหลัก
ชื่อหรือสกุล
 
ชื่อ นาย พีระพงษ์ พงษ์ชีวิน  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  
ระดับ ปฏิบัติงาน  
ฝ่าย ส่งเสริมสาธารณสุข  
เบอร์โทรภายใน 1905  
เบอร์มือถือ 083-126-9396