หน้าหลัก
ชื่อหรือสกุล
 
ชื่อ นางสาว นพภาภรณ์ กระบวนศรี  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
ระดับ ปฏิบัติงาน  
ฝ่าย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  
เบอร์โทรภายใน 1904  
เบอร์มือถือ 080-465-8632