หน้าหลัก
ชื่อหรือสกุล
 
ชื่อ นาย วีระศักดิ์ ทานะกิจ  
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
ระดับ ชำนาญการ  
อีเมล์ -  
ฝ่าย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  
เบอร์โทรภายใน 3006  
เบอร์มือถือ 081-321-3933