หน้าหลัก
ชื่อหรือสกุล
 
ชื่อ นาง ณัชชา ผาลา (ช่วยราชการ)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ระดับ ชำนาญงาน  
อีเมล์ -  
ฝ่าย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  
เบอร์โทรภายใน 1120  
เบอร์มือถือ 097-341-5681