หน้าหลัก
ชื่อหรือสกุล
 
ชื่อ นางสาว ภัทรภร ไกยะวินิจ  
  PHATARAPORN KAIYAWINIJ  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  
ระดับ ปฏิบัติการ  
ฝ่าย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  
เบอร์โทรภายใน 1123  
เบอร์มือถือ 081-069-2487